خبری خوش رسید با باران

              ١١ روز از اردیبهشت ٩٠ گذشت

           

             و باران آمد با آن خبر...

 

                                                 خوش خبر باشی همیشه آسمان

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
هانیه

حتی من هم فراموشش نخواهم کرد آن باران را...