درد فرهنگی ما

درد فرهنگی ما...|
درد بی فرهنگی ماست!
درد بی حوصلگی،
درد بی معرفتی،
درد بی فکر شدن،
...درد بی بهره ز انصاف شدن،
درد بی رابطگی ست.
درد خودرای شدن،
بستن چشم و فریاد زدن.
درد فرهنگی ما، درد تلخیست که باور داریم، پیش ما نیست!
نپرسید کجاست!!
حیف اما که به ما مربوط است... درد بی فرهنگی ما

/ 3 نظر / 43 بازدید
حوا

درد نابودی ماست